Enti Shtetëror për Revizion: Nuk ka siguri për sigurimin e energjisë elektrike në terma afatgjatë

Rezervat e qymyrit (linjitit) në vendin tonë janë të kufizuara dhe arrijnë në rreth 100 milionë tonë në miniera të reja dhe janë vazhdimisht në rënie, vlerësohet se rezervat janë të mjaftueshme për të siguruar energji elektrike për 14 vitet e ardhshme, informon PRESSonline.al

Masat dhe aktivitetet e ndërmarra nga institucionet kompetente në sektorin e energjisë nuk janë mjaft efikase për të garantuar besueshmëri dhe qëndrueshmëri në sigurimin e energjisë elektrike në afat të gjatë, konkludon Enti Shtetëror për Revizion (ESHR) në Raportin e fundit të Revizionit të Performancës me titull “Gatishmëria e sistemit energjetik për t’u përballur me një krizë energjetike”. Shteti disponon me burime të kufizuara të energjisë jo të rinovueshme dhe kapacitete të vjetruara, të cilat nuk mund të sigurojnë stabilitet në prodhimin e energjisë elektrike (EE).

Kjo e bën vendin të varur nga importet, që do të thotë se ndikohet drejtpërdrejt nga çmimet e energjisë dhe energjisë elektrike në tregun e hapur, të cilat patën një efekt veçanërisht të pafavorshëm gjatë krizës energjetike. Në drejtim të realizimit të detyrimeve të ndërmarra ndërkombëtare dhe sigurimit të “energjisë së gjelbër”, janë ndërmarrë masa dhe aktivitete për rritjen e pjesëmarrjes së burimeve të riparueshme të energjisë në totalin e energjisë elektrike të prodhuar, por këto procese po zhvillohen pa aktivitete të sakta planifikimi, me kufizime administrative dhe në një ritëm të ngadaltë, potencon revizori.

Megjithatë, duhet pasur parasysh se ky është një raport për periudhën 2019-2022, por disa të dhëna janë edhe të mëvonshme, dhe zgjerimi i burimeve të rinovueshme bëhet në vitin e fundit. Revizorët vënë në dukje se prodhimi primar i energjisë elektrike për 40 vitet e fundit ka qenë nga termocentralet me qymyr nga rezervat e brendshme, të cilat konsumojnë rreth 7 milion ton qymyr në vit.

“Duke marrë parasysh se rezervat e qymyrit (linjitit) në vendin tonë janë të kufizuara dhe arrijnë në rreth 100 milionë tonë në miniera të reja dhe janë në rënie të vazhdueshme”, vlerësohet se rezervat janë të mjaftueshme për të siguruar energji elektrike për 14 vitet e ardhshme.

Nga ana tjetër, dekarbonizimi në sektorin e energjisë përfaqëson një detyrim të ndërmarrë ndërkombëtar , kështu që prodhimi i energjisë elektrike nga qymyri duhet të braktiset dhe gradualisht të futet një mekanizëm i ri i ashtuquajtur “energji bazë”, e cila në integrim me energjinë elektrike të prodhuar nga burimet e rinovueshme të energjisë, duhet të rrisë prodhimin vendas, të zvogëlojë blerjet (importet) e energjisë elektrike dhe në të njëjtën kohë të kënaqë nevojat e përdoruesve”, thuhet në raport.(PRESSonline.al)